FAQ image

Where to find me online

Videos 

YouTube: ponysmasher

Vimeo: ponysmasher

Social Media 

Instagram: @ponysmasher

Twitter: @ponysmasher

Mastodon: @ponysmasher@mastodon.social

Tumblr: @ponysmasher

Reddit: u/dauid

Letterboxd: ponysmasher

TikTok: @ponysmasher

Facebook: @davidfsandberg

Hive: @ponysmasher

SnapChat: @realponysmasher